300m 강 건너편 

야간 행군 감시 영상

: 52만 화소 camera 

  10~300mm Zoom Lens   


1km 장거리 야간 감시 영상

: 52만 화소 camera 

  10~300mm Zoom Lens  

~800m 야간 장거리 

해수욕장 안전사고 예방  

: 200만 화소 camera 

  10~350mm Zoom Lens  

300m 야간 지능형 감시 영상

( 52만 화소 camera / 10~300mm Zoom Lens )

120m  야간 공원 감시 영상

( 200만 화소 camera /  50mm Lens )

회사명 : (주)옵티언스  /  대표 : 박경운  /  부서대표전화 : 031-817-0708  /  영업메일 : parkjaemi@naver.com

주소 : 경기도 부천시 조마루로 385번길 80, 춘의테크노파크 203,204 

Copyright ⓒ OPTIENCE Co.,Ltd.  All Rights Reserved.